תקנון לשימוש באתר האינטרנט www.shirgal-wings.com  (להלן: “תקנון האתר”)

 1. מטעמי נוחות נוקט התקנון בלשון זכר, ואולם כל הנאמר בו מתייחס לנשים ולגברים כאחד.
 2. האתר הנו בבעלות שירגל-כנפיים מכללה לתעופה בע”מ (להלן: “בעלת האתר”)
 3. השימוש באתר על תכניו והשירותים הניתנים בו, מוצעים לך בכפוף לקבלתך את כל התנאים הכלולים בתקנון זה.
 4. הגלישה באתר ו/או השימוש בו לקבלת שירותיו, ייחשבו להסכמה מצדך לתנאים אלה.
 5. בעלת האתר רשאית להשעות, לחסום או להפסיק לאלתר את גישת הגולש באתר אם יפר את תנאי התקנון.
 6. בעלת האתר רשאית לעדכן את תנאי תקנון האתר מעת לעת.
 7. האתר נועד עבור הגולשים בו אך ורק לשימוש אישי. אין להעתיק, להפיץ, לשווק, להציג, לשכפל, לפרסם, למכור או לעשות שימוש מסחרי כלשהו בכל תמונה, עיצוב, טקסט או חומר אחר באתר, ללא קבלת אישור מראש ובכתב מבעלת האתר.
 8. חל איסור לעשות באתר ובכל מידע וחומר הכלולים בו שימוש כלשהו לכל מטרה בלתי חוקית או לכל מטרה האסורה על פי תנאים אלו ועל פי דין.
 9. אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ, מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, בעל אופי מיני, גזעני, או בלתי חוקי.
 10. הגולש אחראי באופן בלעדי לנכונות המידע אותו יפרסם או יעביר באמצעות האתר. בעלת האתר אינה מקבלת על עצמה כל אחריות לתכנים המפורסמים או מועברים בין הגולשים באתר.
 11. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלוח פרסומות או בכל דרך אחרת.
 12. בכוונת בעלת האתר כי האתר ושירותיו יהיו זמינים בכל עת. יחד עם זאת אין ביכולתה להתחייב לזמינות רצופה ללא תקלות וללא “נפילות”. כמו כן רשאית בעלת האתר להפסיק את השימוש באתר מעת לעת לצורכי תחזוקתו וארגונו. לא יינתן כל פיצוי כספי/זיכוי בשל תקלות או הפסקות בשירות.
 13. זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכות היוצרים, באתר ובכל מידע הכלול בו, לרבות עיצוב האתר, קוד המחשב, קבצים גרפיים, תמונות, טקסט, ליקוטים וכל חומר אחר הכלולים בו, שייכים במלואם לבעלת האתר בלבד. זכויות הקניין הרוחני הנ”ל תקפות גם לגבי אתר הלימוד המקושר לאתר זה.
 14. בעלת האתר אינה אחראית לתוכן מודעות, “באנרים” או לכל חומר פרסומי באתר.  האחריות לכך על המפרסמים בלבד.
 15. האתר מכיל קישורים לאתרים שונים באינטרנט, ודפי אינטרנט ושירותים שונים שאינם מופעלים על ידי בעלת האתר או מי מטעמו, אלא בידי גורמים אחרים (להלן: “אתרים אחרים”). אין לבעלת האתר כל שליטה באתרים האחרים, והשימוש בהם כפוף לתנאי השימוש, התקנונים, ויתר התנאים וההנחיות, במידה וישנם, הכלולים בהם. לפיכך, אם תבחר ללחוץ על הקישורים באתר ולהשתמש באתרים האחרים, הנך מתבקש לעיין בתקנון, בתנאי השימוש וביתר התנאים המצויים בהם ולמלא אחר הוראותיהם.
 16. בעל האתר אינה נושאת בכל אחריות, מכל מין וסוג, לתכנים המופיעים באתרים האחרים, ואין בהכללת הקישורים באתר משום אישור לחומר המופיע בהם ו/או להעיד על קשר כלשהו עם מפעיליהם.
 17. כל פעולה שתבצע באתרים האחרים תבוצע ישירות בינך ובין בעלי האתר ו/או מפעיליו ו/או מי מטעמם, ללא מעורבות כלשהי מצידה של בעלת האתר ו/או מי מטעמה, ובעלת האתר ו/או מי מטעמה לא יישאו בכל אחריות, מכל מין וסוג שהוא, לכל פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה שתבצע באתרים האחרים.
 18. בעשותך שימוש באתר הנך מסכים שלא תהיה לך כל טענה או תביעה מכל מין וסוג שהוא כלפי בעלת האתר בגין כל שימוש ו/או פעולה ו/או התקשרות ו/או רכישה של מוצרים ו/או שירותים שתבצע באתרים אחרים, שפנית אליהם באמצעות הקישורים מהאתר.
 19. דין ושיפוט הדין החל על תנאים אלו, על שימוש באתר ועל כל דבר הקשור ו/או נובע מכך, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית לכל עניין ומחלוקת הנובעים או קשורים לתנאים אלו או לאתר או לשימוש באתר נתונה לבתי המשפט המוסמכים במחוז תל-אביב בלבד וכל תביעה תידון בהם בלב.
 20. בעלת האתר רשאי לשנות את תנאי השימוש מעת לעת לפי שיקול דעתה הבלעדי.