העיסוק בתעופה אזרחית כתחביב או כמקצוע, מחייב קבלת רישיונות והגדרים מקצועיים.
קבלת רישיון או הגדר מחייבת מעבר מבחנים עיוניים ומבחנים טיסתיים מעשיים ברשות התעופה האזרחית ( רת”א).
אנו מספקים את כל מרכיבי הלימוד העיוני הנדרש לצורך מעבר מוצלח של מבחנים הללו.

נושאי הלימוד חופפים את נושאי המבחנים ברת”א. יש לתכנן את פרישת מועדי הבחינות ברת”א בהתאם ליכולת הלימוד האישית, ומומלץ להתייעץ עם צוות המכללה לגבי סדר הבחינות ומשך זמן הלימוד. כמו כן מומלץ שלא להיבחן ביותר משני נושאים ביום אחד.

אנו מוכרים חבילות לימוד שלמות (“קורסים”) הכוללות את כל הנושאים עליהם יש להיבחן לצורך קבלת רישיון או הגדר כלשהו.
חבילה חלקית תתאפשר רק במקרה בו יציג החניך אישור לפטור מבחינה בנושא זה או אחר מטעם רת”א.

יצוין כי נושא ביצועי אנוש אינו נדרש ע”י רת”א כתנאי הכרחי לקבלת רישיון או הגדר. אי לכך נושא זה אינו כלול בחבילת נושאי הלימוד הכלולים בתשלום הבסיסי בגין רישיון או הגדר, ויש לרכוש אותו בנפרד.

לרוכשים מספר קורסים ניתנת הנחה פרוגרסיבית (גדלה בהתאם למספר הקורסים שנרכשו).
לטייסי חיל-האוויר ניתנת הנחה ייחודית עבור כל קורס שירכשו בשירגל-כנפיים.
בנושאים מסוימים ועבור מסגרות חניכים מסוימות מתבצעת הדרכה פרונטאלית בכיתה (רדיו-טלפון, הכנה למבחני בקיאות באנגלית, קורסים מרוכזים עבור גופים מוסדיים כמו רש”ת או חיל האוויר).

ספרי לימוד עם מחשבון ניווט
מראה כיתת לימוד